Συμπόσια Προσχολικής Παιδαγωγικής

Σκοπός

Τα Συμπόσια Προσχολικής Παιδαγωγικής είναι οι χώροι ακαδημαϊκής σκέψης, διεπιστημονικής έρευνας, επαγγελματικής τεκμηρίωσης και αναστοχαστικού διαλόγου για την εκπαίδευση και την παιδαγωγική στην παιδική ηλικία. Τα Συμπόσια συνδέουν την τοπική ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο εξετάζοντας και την πρακτική τους εφαρμογή. Επίσης συνδυάζουν διαφορετικές αφηγήσεις της επίσημης επιστημονικής γνώσης, οι οποίες αναθεωρούνται μέσα σε μια δυναμική κοινότητα ακαδημαϊκών κριτών και ομίτιμης μάθησης. Απώτερος στόχος είναι η δημοσίευση ερευνητικών πορισμάτων και παιδαγωιγκών πρακτικών στο Περιοδικό Προσχολική Παιδαγωγική & Διαφορετικότητα. Το πεδίο εφαρμογής των Συμποσίων επικεντρώνεται γύρω από την έρευνα και τις αφηγήσεις για την εκπαιδευτική πολιτική, την παιδαγωγική, την επαγγελματική εκπαίδευση, τις κοινότητες μάθησης, τη διαφορετικότητα και τη διαπολιτισμικότητα.

Πιο συγκεκριμένα στα Συμπόσια:

Οικοδομούν Κοινότητες Μάθησης
Τα Συμπόσια Προσχολικής Παιδαγωγικής συνδέουν διάφορα πανεπιστήμια σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν έναν ισχυρό διεπιστημονικό ακαδημαϊκό δίκτυο για την Προσχολική Παιδαγωγική. Αυτό γίνεται μέσα από τη συνδιοργάνωση των Συμποσίων από διαφορετικό κάθε χρόνο Ίδρυμα και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, και τις επαγγελματικές κοινότητες πρακτικής στις οποίες συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, ερευνητές, επαγγελματίες, σχολεία και σύλλογοι γονέων. Έχουμε συνεργαστεί με διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή οργανισμούς όπως:

 • Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα
 • Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Ελλάδα
 • Το Κολέγιο της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο του Illinois, ΗΠΑ
 • Ο ερευνητικός οργανισμός Common Ground , ΗΠΑ
 • Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος
 • Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος
 • Το Πανεπιστήμιο Frederick, Κύπρος

Σύνδεση του Πανεπιστημίου με την επαγγελματική πρακτική και τη σχολική κοινότητα
Τα Συμπόσια Προσχολικής Παιδαγωγικής προσφέρουν ένα παγκόσμιο φόρουμ όπου ερευνητές, φοιτητές, εμπειρογνώμονες /επαγγελματίες της εκπαίδευσης και διευθυντές των σχολείων, καθώς και οι υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής μπορούν να παρουσιάσουν τις (ερευνητικές) προτάσεις τους και μια καλύτερη παιδαγωγική πρακτική και εφαρμογή.

Στα Συμπόσια καλωσορίζουμε την καινοτομία στις παιδαγωγικές μεθόδους και την εφαρμογή νέων πρακτικών που θα φέρουν κοντά την ακαδημαϊκή έρευνα και τη ζωή στα σχολεία, όπως:

 • Συστημικές πολιτικές παρεμβάσεις για τα σχολεία και τη μάθηση
 • Μοντέλα Πρακτικής Άσκησης στα σχολεία για Προπτυχιακοούς Φοιτητές
 • Μοντέλα ενδοσχολικής επαγγελματικής μάθησης (βασισμένη στο σχολείο και στην έρευνα δράσης)
 • Μοντέλα δικτύωσης σχολείων για την αποτελεσματικότερη μάθηση
 • Καινοτόμες εκδηλώσεις από κοινότητες μάθησης
 • Μοντέλα εμπλοκής των γονέων

Έρευνας για μια μετασχηματιστική παιδαγωγική
Τα Συμπόσια επικεντρώνονται στην μετασχηματιστική εκπαίδευση, στην αναστοχαστικότητα και την αλλαγή μέσω της σκόπιμης εμπλοκής της διαφορετικότητας στη διαδικασία της μάθησης. Ο διάλογος και ο προβληματισμός είναι σημαντικά στοιχεία στη διαμόρφωση των σημερινών σχολείων. Η διαφορετικότητα είναι επίσης μια σημαντική πηγή μάθησης, μαις μάθησης που συντελείται παντού (σε άτυπα, μη τυπικά και τυπικά περιβάλλοντα). Ενθαρρύνουμε τη παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας για τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις του ρόλου της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. Αντιλαμβανόμαστε τους εκπαιδευτικούς και τους επαγεγλματίες και ερευνηές της εκπάιδευσης ως παράγοντες κοινωνικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, επιζητούμε την έρευνα για:

Τη μετασχηματιστική παιδαγωγική, διδασκαλία και ρεπερτόρια μάθησης
Την αναστοχαστικότητα στην ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών
Τις νέες μορφές αξιολόγησης.
Τη συνεργατική και συμμετοχική μάθηση στις κοινότητες (ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές, μαθητικές)
Την ομότιμη μάθηση
Τη διαφορετικότητα, τις αφηγήσεις ζωής και την ταυτότητα
Το διαπολιτισμικό διάλογο
Τον πολιτειακό πλουραλισμό και την κοινωνική ένταξη/συμπερίληψη.

Θεματικοί άξονες

Τα Συμπόσια Προσχολικής Παιδαγωγικής απευθύνονται για κάθε άτομο με ενδιαφέρον για την πρώιμη παιδική ηλικία και την προσχολική παιδαγωγική σε οποιονδήποτε από τους χώρους και αν αυτή πραγματώνεται: από το σπίτι στο σχολείο έως το πανεπιστήμιο και το χώρο εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να υποβάλουν προτάσεις για παρουσιάσεις, εργαστήρια / διαδραστικές συνεδρίες, αφίσες / εκθέματα, ή θέματα για στρογγυλά τραπέζια που αναφέρονται στην Προσχολική Παιδαγωγική μέσα από ένα από τα ακόλουθα θέματα:

 Προσχολική Παιδαγωγική και Προγράμματα Σπουδών   Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών   
Μάθηση στην Προσχολική & Πρωτοσχολική Ηλικία Επαγγελματικό Προφίλ και Ικανότητες των Επαγγελματιών της Προσχολικής Εκπαίδευσης
Νέες Βασικές Ικανότητες των Μαθητών για τον 21ο αιώνα Μοντέλα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και Δια Βίου Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών
Μετασχηματισμός και Εκπαίδευση Διαφορετικότητα και Ταυτότητα
Συγκριτικές Σπουδές στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαπολιτισμική και Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική
Αξιολόγηση επίδοσης και αξιολόγηση προγραμμάτων Πολυγραμματισμοί και Μάθηση
Εκπαιδευτική Πολιτική, Διοίκηση και Ηγεσία Συνεργασία Οικογένειας – Σχολείου- Κοινότητας
Ειδική Εκπαίδευση Τεχνολογίες στην Προσχολική Μάθηση
Εκπαίδευση &Τέχνη, Μουσική & Αισθητική Αγωγή Διδακτική Επιστημών και Μαθηματικών

Σύγχρονα θέματα/προκλήσεις της προσχολικής εκπαίδευσης

για την ιδιότητα του πολίτη

Νέες Τεχνολογίες (ηλεκτρονικά περιβάλλοντα & εργαλεία μάθησης)

Συμμετοχή

Τα Συμπόσια Προσχολικής Παιδαγωγικής απευθύνονται για κάθε άτομο με ενδιαφέρον για την πρώιμη παιδική ηλικία και την προσχολική παιδαγωγική σε οποιονδήποτε. από τους χώρους και αν αυτή πραγματώνεται: από το σπίτι στο σχολείο έως το πανεπιστήμιο και το χώρο εργασίας.Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να υποβάλουν προτάσεις για παρουσιάσεις, εργαστήρια / διαδραστικές συνεδρίες, αφίσες / εκθέματα, ή θέματα για στρογγυλά τραπέζια που αναφέρονται στην Προσχολική Παιδαγωγική.

Τύποι συμμετοχής

Τα Συμπόσια μας ενθαρρύνουν ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών, ερευνητών, φοιτητών, επαγγελματιών, εμπειρογνωμόνων και φορέων χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά σε έναν ευρύ και ανοιχτό διάλογο που μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο που βλέπουμε την παιδαγωγική της παιδικής ηλικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με:

Εισηγήσεις ολομέλειας (προσκεκλημένες ομιλίες)Οργάνωση & συντονισμό Θεματικών κύκλωνΠαρουσιάσειςΣυζητήσεις στρογγυλής τραπέζηςΑφίσα / ΕκθέματαΣυνεδρίες ΕργαστηρίωνΣυνεδρίες ColloquiumΕικονικές παρουσιάσεις (π.χ. βιντεοσκοπημένες, skype,κτλ.)

Όλοι οι συμμετέχοντες (είτε με εικονική είτε με διαζώσης παρουσίση, μπορούν επίσης να υποβάλουν παρουσιάσεις στοκανάλι YouTube των Συμποσίων

Επερχόμενο Συμπόσιο

3ο Διεθνές Συμπόσιο (Προ)σχολικής Παιδαγωγικής
23-24 Απριλίου 2016
Λευκωσία, Κύπρος

Ευχαριστίες

Ο παρόν ιστοχώρος δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από τον Καθηγητή Πληροφορικής κ. Πέτρο Τζίμα.

Ο κ. Ηλίας Αυδίκος υποστηρίζει τον ιστοχώρο για το 3ο Διεθνές Συμπόσιο 2016.

Το εξώφυλλο του συμποσίου φιλοτέχνησε η Αρχιτέκτονας κα. Χρυσιάννα Καραμέρη.

Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με τα Συμπόσια επικοινωνήστε στο:
  earlychildhoodpedagogy(@)gmail.com & floria(@)ucy.ac.cy
  +30 265 100 5884
  +30 6947341910
  +30 6934078689 for English
  Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, Ιωάννινα, Ελλάδα